Нотаріальні дії / Посвідчення довіреностей

Представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.

Представник може бути уповноважений на вчинення лише тих правочинів, право на вчинення яких має особа, яку він представляє. Представник не може вчиняти правочин, який відповідно до його змісту може бути вчинений лише особисто тією особою, яку він представляє. Представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах або в інтересах іншої особи, представником якої він одночасно є, за винятком комерційного представництва, а також щодо інших осіб, встановлених законом.

Представництво, яке грунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю. Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.

Документи, необхідні для нотаріального посвідчення довіреності
Загальні положення про довіреність
Передоручення

Документи, необхідні для нотаріального посвідчення довіреності:

1) Для довірителя - фізичної особи:
- Паспорт або документ, що його замінює
Паспорт громадянина України, в якому не вклеєно фотокарток при досягненні його власником 25- і 45-річного віку, вважається недійсним
- Картка платників податку (Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера)
Для довірителя - юридичної особи:
- Статут
- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Свідоцтво про державну реєстрацію)
- Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
- Протокол про призначення директора
- Паспорт директора
Паспорт громадянина України, в якому не вклеєно фотокарток при досягненні його власником 25- і 45-річного віку, вважається недійсним
- Картка платників податку директора (Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера)
- Печатка юридичної особи
2) прізвища, імена, по батькові (повне найменування для юридичної особи), місце проживання (місцезнаходження - для юридичної особи) представників;
3) відомості про майно (назва, місцезнаходження, кадастровий номер, серійний номер, номер державної реєстрації тощо), права відносно якого надаються довіреністю;
4) оригінал основної довіреності, у якій застережене право на передоручення для посвідчення довіреності, виданої в порядку передоручення

на початок сторінки

Загальні положення про довіреність

Форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин. У довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які належить вчинити представнику. Дії, які належить вчинити представнику, мають бути правомірними, конкретними та здійсненними.
Довіреність на вчинення правочину, який відповідно до його змісту може бути вчинений лише особисто довірителем, нотаріусом не посвідчується.

У тексті довіреності мають бути зазначені місце і дата її складання (підписання), прізвища, імена, по батькові (повне найменування для юридичної особи), місце проживання (місцезнаходження - для юридичної особи) представника і особи, яку представляють, а в необхідних випадках і посади, які вони займають. У довіреностях, що видаються на вчинення правочинів щодо розпорядження майном, також зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків довірителя (податковий номер).
У довіреностях, виданих на ім'я адвокатів, можуть зазначатися їх статус та членство в адвокатському об'єднанні (якщо адвокат є членом адвокатського об'єднання).
У довіреності на укладання договору дарування обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування обдаровуваного. У разі невиконання такої умови довіреність є нікчемною.

Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної особи.

Представництво за довіреністю припиняється у разі:
1) закінчення строку довіреності;
2) скасування довіреності особою, яка її видала;
3) відмови представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю;
4) припинення юридичної особи, яка видала довіреність;
5) припинення юридичної особи, якій видана довіреність;
6) смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності;
7) смерті особи, якій видана довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності.

Особа, яка видала довіреність, за винятком безвідкличної довіреності, може в будь-який час скасувати довіреність або передоручення. Відмова від цього права є нікчемною.
Особа, яка видала довіреність і згодом скасувала її, повинна негайно повідомити про це представника, а також відомих їй третіх осіб, для представництва перед якими була видана довіреність.

на початок сторінки

Передоручення

Довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню.
Довіреність, видана в порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню після подання основної довіреності, у якій застережене право на передоручення.
У довіреності, виданій у порядку передоручення, не допускається передавання повіреній особі права на передоручення.
Довіреність, видана в порядку передоручення, не може містити в собі більше прав, ніж їх передано за основною довіреністю.
Строк довіреності, виданої в порядку передоручення, не може перевищувати строку основної довіреності, на підставі якої вона видана.
Передоручення втрачає чинність з припиненням представництва за основною довіреністю.

на початок сторінки